Jasno
 • 2 °C
 • Jasno
Reported on:
24. Januar 2018 - 10:30

01 477 96 00

Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv družbe: 
Naziv organa SNAGA Javno podjetje d.o.o.

 

Povšetova 6, Sl- 1000 Ljubljana

Telefon:                                                            

Telefaks

E-pošta

Spletne strani:

01/ 477 96 00

01/ 477 97 13

snagalj@snaga.si

www.snaga.si
www.mojiodpadki.si

www.ponovnauporaba.si
 

 

Odgovorna oseba: 
Direktor, Janko KRAMŽAR
Datum prve objave kataloga: 
7. Januar 2004
Datum zadnje spremembe: 
30. November 2016
Druge oblike kataloga: 

Na elektronskem naslovu snagalj@snaga.si si katalog lahko naročite v tiskani obliki.

2. Splošni podatki o družbi in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
2.a Organigram in podatki o organizaciji družbe
Kratek opis delovnega področja družbe: 
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot: 

Organizacijska področja:

Snaga Javno podjetje, d. o. o. je organizirano po sektorjih, delovnih enotah in službah

 • 1. Sektor za investicije in razvoj, sedež podjetja, vodja sektorja Mitja Praznik, pomočnik direktorja, tel. št. 01/  477-9617, e-naslov: mitja.praznik@snaga.si
 • 1.1 Služba investicij in vzdrževanje, sedež podjetja, vodja službe Marta Malus, vodja službe za investicije in vzdrževanje, tel. št. 01/ 477-9709, e-naslov: marta.malus@snaga.si
 • 1.2 Delovna enota Deponija, sedež: Odlagališče nenevarnih odpadkov Barje, Cesta dveh cesarjev 101 (Ljubljana), vodja delovne enote Franci Hribar, vodja DE Deponija, tel. št. 01/ 200-3540, e-naslov: franci.hribar@snaga.si
 • 2. Sektor za zbiranje odpadkov, sedež podjetja, vodja sektorja Igor Petek, pomočnik direktorja, tel. št. 01/ 477- 9637, e-naslov: igor.petek@snaga.si
 • 2.1 DE Odvoz. sedež podjetja, vodja delovne enote Marija Rutter, vodja DE Odvoz, tel. št. 01/ 477-9657, e-naslov: marija.rutter@snaga.si
   
 • 3. Sektor za čiščenje, zelene površine in vzdrževanje vozil ter strojev, sedež podjetja, vodja sektorja Stane Vodopivec, pomočnik direktorja, tel. št. 01/ 477-9691, e-naslov: stane.vodopivec@snaga.si
 • 3.1 DE Čiščenje, sedež podjetja, vodja delovne enote Peter Kadunc, vodja DE Čiščenje, tel. št. 01/ 477-9688, e-naslov: peter.kadunc@snaga.si 
 • 3.2 DE Remont, sedež Cesta dveh cesarjev 111 (Ljubljana), vodja delovne enote Jože Frelih, vodja DE Remont, tel. št. 01/ 477-9636, e-naslov: joze.frelih@snaga.si 
 • 3.3 DE Urejanje in čiščenje zelenih javnih površin, sedež podjetja, vodja delovne enote Matjaž Karner, vodja DE Urejanje in čiščenje zelenih javnih površin, tel. št. 01/ 477-9784, e-naslov: matjaz.karner@snaga.si
   
 • 4. Sektor za komercialo, sedež podjetja, vodja sektorja Marina Valič, pomočnica direktorja, tel. št. 01/ 477-9634, e-naslov: marina.valic@snaga.si
 • 4.1. Prodajna služba, sedež podjetja, vodja službe Jure Žagar, vodja prodaje, tel. 01/477-9682, e-naslov: jure.zagar@snaga.si
 • 4.2. Služba za logistiko, sedež podjetja, vodja službe Ivan Erklavec, vodja službe za logistiko, tel. 01/477-9711, e-naslov: jani.erklavec@snaga.si
 • 4.3. Nabavna služba, sedež podjetja, kontaktna oseba Ivan Erklavec, vodja službe za logistiko, tel. 01/477-9711, e-naslov: jani.erklavec@snaga.si
   
 • 5. Sektor za upravljanje procesov in splošne zadeve, sedež podjetja, vodja sektorja dr. Gregor Hauc, pomočnik direktorja, tel. št. 01/ 477-9694, e-naslov: gregor.hauc@snaga.si
 • 5.1 Služba za varstvo pri delu in varovanje, sedež podjetja, vodja službe Damjan Gorišek, vodja službe za varstvo pri delu, tel. št. 01/ 477-9663, e-naslov: damjan.gorisek@snaga.si
 • 5.2 Projektna in glavna pisarna, sedež podjetja, vodja službe Teja Drolc, vodja projektne in glavne pisarne, tel. št. 01/ 477-9701 e-naslov: teja.drolc@snaga.si
 • 5.3 Služba za storitve invalidov, sedež podjetja, kontaktna oseba Igor Novak, referent varstva pri delu, tel. št. 01/ 477-9610, e-naslov: igor.novak@snaga.si

Število zaposlenih v Snaga Javno podjetje d.o.o je 395.

 

Organigram družbe: 

Uradne ure: 

Center za podporo in pomoč uporabnikom
Povšetova ulica 6
Uradne ure: od ponedeljka do petka med 8. in 14:30 uro.

Odlagališče nenevarnih odpadkov Barje
Cesta dveh cesarjev 101
Delovni čas: od ponedeljka do petka med 6. in 20. uro, ob sobotah do 14. ure.

2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Kontaktni podatki uradne osebe: 

Uradna oseba pristojna za posredovanje informacij javnega značaja za Snaga, Javno podjetje d. o. o.:

dr. Gregor Hauc
pomočnik direktorja, vodja sektorja za upravljanje procesov in splošne zadeve

2.c Seznam glavnih predpisov z delovnega področja družbe
2.č Seznam predlogov predpisov
Predlogi predpisov: 

Družba z nevedenim trenutno ne razpolaga.

2.d Seznam strateških, programskih idr. dokumentov po vsebinskih sklopih
2.e Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi družba: 

Seznam vrst uradnih postopkov

Vrste postopkov:

Družba kot oseba javnega prava pri javnem naročanju postopa po zakonodaji na področju javnih naročil.

Po pooblastilu javnega podjetja sodeluje JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., v postopku sodne izvršbe v skladu z zakonodajo s področja izvršbe in zavarovanja.

Družba odloča o zahtevi za dostop do informacij javnega značaja po postopku, ki ga določa Zakon o dostopu do informacij javnega značaja in pri pisni zahtevi za vprašanja, ki niso urejena z navedenim zakonom, Zakon o splošnem upravnem postopku.

Družba postopa tudi na podlagi Zakona o medijih.

2.f Seznam javnih evidenc
Seznam javnih evidenc: 

Družba ne upravlja z javnimi evidencami.

2.g Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk: 

Seznam zbirk:

Na podlagi 26. člena ZVOP-1 se katalog zbirk osebnih podatkov z opisom nahaja na spletni strani informacijskega pooblaščenca.

3. Opis načina dostopa do posameznih sklopov informacij
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij: 

Splošne informacije o dostopu do IJZ

Napotki glede izvrševanja pravic v zvezi z dostopom do IJZ

Priprava kataloga IJZ izhaja iz dejstva, da morajo uporabniki, da bi lažje uresničili svoje pravice po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja, imeti jasen vpogled v organizacijo in njeno delovno področje, z jasnimi informacijami o vsebinskih sklopih IJZ, ki jim ga organizacija posreduje.

Katalog IJZ je obsežen in pogosto spremenljiv dokument, zato se daje prednost elektronski objavi, ki pa mora zaradi obstoja digitalne ločnice omogočati tudi izpis v fizični obliki. Elektronski katalog IJZ omogoča tudi prednost neposredne povezave na posamezne dokumente, kar uporabnikom omogoča enostaven in učinkovit dostop do posameznih IJZ, organizacije pa razbremeni ročnega posredovanja zahtevanih informacij po katalogu.

Več o izvrševanju pravic v zvezi z dostopom do IJZ najdete na spletnem naslovu Informacijski pooblaščenec

Uredba o posredovanju in ponovni uporabi IJZ

Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja na podlagi 11. člena, petega odstavka 25. člena, 35. člena in šestega odstavka 37. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, ki je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 24/16. Čistopis zakona in uredbe je dosegljiv na spletnih straneh pooblaščenca za dostop do informacij javnega značaja.

4. Stroškovnik
Stroškovnik, cenik in pogoji za ponovno uporabo informacij javnega značaja: 

Stroške posredovanja informacij, enotni stroškovnik in način plačila stroškov določa Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja v členih 16 do 18.

Za posredovanje informacij lahko družba prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 EUR (z vključenim DDV).

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):
1. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 eura,
2. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 eura,
3. ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 eura,
4. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 eura,
5. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 eura,
6. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 eura,
7. elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 eura,
8. elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 eura,
9. elektronski zapis na enem USB-ključku, cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
10. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 eura,
11. pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 eura,
12. poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

5. Ponovna uporaba informacij javnega značaja
Ponovna uporaba informacij javnega značaja: 

Zaračunavanje mejnih stroškov in cene ter drugi pogoji ponovne uporabe je določeno v Uredbi o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja v členih 20 do 26.

6. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov: 
 1. Različni podatki o plačilu storitev.
 2. Podatki o delitvi stroškov na prevzemnih mestih.
 3. Podatki o porabi sredstev za radijske oglase in obvestila.