Jasno
  • -1 °C
  • Jasno
Reported on:
24. Januar 2018 - 9:30

01 477 96 00

Delni poračun za obdobje od 1. januarja do 31. maja 2015

Za katero obdobje je Snaga izvedla količinski poračun?

Delni količinski poračun storitev ravnanja z odpadki je Snaga izvedla za obdobje od 1. januarja do 31. maja 2015.

Kdaj je Snaga izvedla (delni) poračun?

Delni količinski poračun je podjetje izvedlo pri rednem obračunu storitev za december 2015.

Kdaj bo Snaga izvedla dokončni poračun?

Dokončni količinski in stroškovni poračun storitev za leto 2015 bomo v Snagi opravili v letu 2016.

Kakšne so zakonske podlage za izvedbo poračuna?

Količinski poračun storitev ravnanja z odpadki je skladen z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen komunalnih storitev (Uradni list RS št. 87/2012), ki je stopila v veljavo januarja 2013.

Zakaj Snaga izvaja količinski poračun?

Storitve ravnanja z odpadki med letom zaračunavamo na podlagi načrtovanih količin, t. j. akontativno, na koncu leta pa smo na podlagi dejanskih količin odpadkov (masa zbranih, obdelanih in odloženih odpadkov ter dejanska obračunska prostornina zabojnikov) in skladno z zakonodajo lahko pripravili količinski poračun storitev.

Kako je Snaga izračunala znesek poračuna?

Pri pripravi oz. izračunu poračuna smo upoštevali dvoje: podatke o količinah odpadkov, zajetih v poračun na ravni Snage (masa odpadkov in obračunska prostornina zabojnikov) in stanje pri posameznem uporabniku.

V prvi fazi smo ugotovili razliko med predračunskimi in obračunskimi količinami odpadkov. Te količine so izražene kot sodilo oziroma »specifična teža«, ki jih za vsako gospodarsko javno službo (zbiranje, obdelavo in odlaganje) izračunamo na ravni celotnega območja, kjer za ravnanje z odpadki skrbi Snaga. Za izračun poračuna za posameznega uporabnika pa smo za vsakogar posebej ugotavljali njegovo dejansko izpraznjeno prostornino zabojnika za preostanek odpadkov in zabojnika za biološke odpadke v prvih petih mesecih leta 2015. Pri posameznem uporabniku smo pri pripravi poračuna količin odpadkov upoštevali podatek o dejansko izpraznjeni prostornini zabojnikov za obdobje med januarjem in majem 2015, pri čemer smo upoštevali vse spremembe na posameznem zbirnem mestu: menjavo velikosti zabojnikov, spreminjanje števila zabojnikov, spremembo lastnikov, spremembo deleža na zbirnem mestu (tam, kjer zabojnik/e uporablja več uporabnikov) itd.  

Kje so navodila glede morebitnega vračila poračuna?

Navodila so zapisana na hrbtni strani vaše položnice.

Kje lahko dobim dodatna pojasnila glede poračuna?

Za dodatna pojasnila smo vam na voljo v našem Centru za pomoč in podporo uporabnikom. Pokličete nas lahko na telefonsko številko 01 477 96 00,  nam pišete na e-naslov snagalj@snaga.si ali pošljete sporočilo po navadni pošti na  Snaga, d. o. o., Povšetova 6, 1000 Ljubljana. Lahko pa nas obiščete na Povšetovi 6, vsak dan med 8. in 14:30 uro.

Kakšen je rok za posredovanje in reševanje reklamacije?

Uporabniki morate reklamacijo podati v osmih dneh po izdaji računa. To določa Odlok o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v Mestni občini Ljubljana (25. člen, 4. odstavek). Snaga pa bo skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (39. člen) nanjo odgovorila oziroma jo rešila v osmih dneh od njenega prejema.

Kdaj pride do vračila oz. nakazila sredstev vezanih na poračun in kako ravnati v teh primerih?

Snaga vam bo denar na vaš račun vrnila, če je znesek poračuna večji od zneska decembrske položnice ali v primeru, da uporabnik, ki ni več v bazi Snaginih uporabnikov, prejme samo poračun storitev oziroma dobropis.

Za vračilo sredstev smo na hrbtni strani položnice zapisali, da morajo uporabniki do 31. marca 2016, po navadni ali elektronski pošti (Snaga, d. o. o., Povšetova ulica 6, 1000 Ljubljana ali snagalj@snaga.si, Zadeva: »Poračun«)  poslati:

  1. osebne podatke (ime in priimek ter naslov);
  2. znesek;
  3. naziv banke;
  4. številko transakcijskega računa in
  5. številko Snaginega računa oz. dobropisa.
Kako ravnati v primeru, če za isto zbirno mesto poračun prejme ena, račun pa druga oseba?

Fizične osebe:

  1. V primeru, da je prejemnik poračuna pokojni, prejemnik tekočega računa pa njegov naslednik, naj ta na Snago (snagalj@snaga.si ali Snaga, d. o. o., Povšetova 6, 1000 Ljubljana)  pošlje izjavo glede upoštevanja poračuna. Izjava naj vsebuje pojasnilo in podatke, da mu bomo ustrezni znesek poračuna lahko vrnili (ime in priimek, naslov, TRR, znesek, številka računa  in številka poračuna, št. zbirnega mesta).
  2. V primeru, da je prejemnik poračuna še živeča oseba, prejemnik tekočega računa pa druga še živeča oseba, mora prejemnik računa (če želi, da se mu nakaže poračun prejemnika poračuna) poslati na Snago (snagalj@snaga.si, ali Snaga, d.o.o., Povšetova 6, 1000 Ljubljana) izjavo z obrazložitvijo in podpisom obeh vključenih oseb (prejemnika poračuna in prejemnika računa).

Pravne osebe:

  1. V primeru, da poračun prejme ena pravna oseba, račun pa druga pravna oseba, mora druga pravna oseba (če želi dobiti vrnjen poračun prve pravne osebe) poslati pisno izjavo z obrazložitvijo ter priložiti dokazila o pravnem nasledstvu podjetja, katerega poračun želi dobiti vrnjen na svoj TRR.
12. Ali lahko znesek poračuna, ki bi mi ga Snaga morala vrniti na transakcijski račun, upoštevam pri naslednjem računu?

Če je znesek poračuna višji od zneska decembrske položnice, lahko razliko sami odštejete od zneska naslednje mesečne položnice. Prosimo vas, da nam to sporočite bodisi na  e-naslov snagalj@snaga.si ali po navadni pošti (Snaga, d. o. o., Povšetova ulica 6, 1000 Ljubljana).

 

13. Snagine storitve plačujem preko trajnika. Kako v zvezi s poračunom ravnam v tem primeru?

Vam ni treba storiti ničesar, saj je Snaga na banke že poslala izračunan podatek »za plačilo«. To velja za tiste uporabnike, pri katerih je znesek poračuna nižji od zneska decembrskega računa.

Tisti, pri katerih pa je znesek poračuna večji od zneska decembrskega računa, pa morate za vračilo Snagi sporočiti podatke, ki so navedeni na hrbtni strani položnice.

Prejel sem dva dobropisa, imam pa zgolj eno zbirno mesto. Kaj storiti?

Ker ste bili del obdobja za katerega Snaga izvaja poračun uporabnik podzemnih zbiralnic, del obdobja pa uporabnik zabojnikov, upoštevajte oba poračuna oziroma dobropisa.