Pretežno oblačno
  • 2 °C
  • Pretežno oblačno
Reported on:
22. November 2017 - 2:00

01 477 96 00

Cena in obračun

Kakšni so postopki, če ne plačam računa?

Če uporabnik ne plača računa in ne vloži ugovora na obračun storitve javnih služb, mu izvajalec javne službe izda opomin. Če uporabnik ne plača računa niti v petnajstih dneh po izdanem opominu, izvajalec javne službe ravna v skladu z zakonom, ki ureja izvršbo in zavarovanje.

Če uporabnik, ki je najemnik objekta ali stanovanja, ne poravna računa storitev javne službe, ga skladno z zakonom mora plačati lastnik objekta ali stanovanja.

Ali lahko položnico poravnam na sedežu podjetja Snaga?

Na sedežu podjetja Snaga ni blagajne, zato tam stroškov, ki vam jih Snaga zaračuna, ne morete poravnati. Lahko pa jih poravnate na skupni blagajni v stavbi Kresije, Mačkova ulica 1, vsak dan od ponedeljka do četrtka od 8. do 17. ure in v petek od 8. do 13. ure in na blagajni Javnega podjetja Vodovod-Kanalizacija na Vodovodni ulici 90, ki je v ponedeljek in petek odprta od 8. do 13. ure, ob sredah pa od 8 do 17. ure.

Kako se bo z uvedbo zabojnikov za embalažo zaračunaval odvoz odpadkov?

Skladno s sklepom Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana (MS MOL) storitev še naprej obračunavamo, kot da ni sprememb. Cena se namreč v osnovi oblikuje glede na količino zbranih odpadkov. Po sprejemu spremenjene Uredbe o metodologiji za določitev cen pa je predvidena uskladitev sistema obračuna na celotnem področju izvajanja javne službe. Takrat se pričakuje tudi odmrznitev cen. Ključno dejstvo je, da mora Snaga zbrati in odpeljati vse komunalne odpadke, ki pa jih zaradi ločevanja seveda ni nič manj. Količina odpadkov ostaja enaka, z njihovim ločevanjem pa vsi skupaj izpolnjujemo obveze, ki nam jih nalaga zakonodaja, ohranjamo surovine in zmanjšujemo količine odloženih odpadkov.

Uporabniku se je povečal račun, ker se je sosed odjavil. Kaj lahko stori?

Naloga tistega, ki se »odcepi«, je obvestiti souporabnike zabojnika o nameri. Seveda nekateri tega ne naredijo (ne vedo, nočejo …).
Tisti, ki ostane sam z zabojnikom, mora plačati celo položnico, seveda pa v takih primerih potem zamenjamo zabojnik za preostanek za manjšega (po oddaji obrazca).

Ali se bo zaradi manj pogostega odvoza znižala cena na položnici?

Cena, ki jo plačujete za Snagine storitve, ostane enaka. Na položnici bo še naprej zapisano število praznjenj zabojnika za preostanek odpadkov (mešani komunalni odpadki), čeprav bo število praznjenj po novem seštevek praznjenja zabojnika za preostanek in zabojnikov za embalažo.

Primer: danes na vaši položnici piše, da imate 1 zabojnik za preostanek odpadkov in 9 praznjenj, za kar plačujete 6 evrov. Po novem boste imeli 2 zabojnika in skupaj 9 praznjenj. Še naprej boste plačevali 6 evrov. S plačilom tega zneska med drugim krijete storitve zbiranja in prevoza vseh vaših odpadkov (preostanek, embalaža, biološki, kosovni ter delovanje zbirnih centrov in premične zbiralnice za zbiranje nevarnih odpadkov itd.) ter odlaganje preostanka na odlagališču.

Če obračunavate po velikosti zabojnika – kolikšen je najmanjši zabojnik, ki ga lahko gospodinjstvo uporablja?

Minimalna obračunska količina za opravljeno storitev javne službe za uporabnika iz gospodinjstva znaša za obdobje enega meseca za mešane komunalne odpadke 30 litrov na osebo. Minimalna obračunska količina za opravljeno storitev javne službe za mešane komunalne odpadke na zaposlenega iz javnega sektorja in iz dejavnosti znaša za obdobje enega meseca 15 litrov, skupna pa ne manj od 80 litrov.

Minimalna obračunska količina za opravljeno storitev javne službe za mešane komunalne odpadke za vsak počitniški objekt ali prazno stanovanjsko ali poslovno enoto znaša za obdobje enega meseca tretjina najmanjše velikosti zabojnika in najmanjša frekvenca prevoza odpadkov, določena z Odlokom o zbiranju in prevozu odpadkov.

Živim v bloku. Na kakšen način Snaga določi, koliko mora naša družina plačati za odvoz odpadkov?

Uporabniku storitev javne službe obračunamo po velikosti zabojnika oz. zabojnikov, s katerimi razpolaga. Če zabojnike za komunalne odpadke uporablja več uporabnikov (bloki, večstanovanjske hiše), za delitev stroškov med njimi praviloma uporabljamo število članov gospodinjstva, pri pravnih osebah pa število zaposlenih.

Kot merilo za razdelitev stroškov storitev javne službe med posameznimi stanovanji v stavbi ali v več stavbah s skupnim zbirnim mestom za odlaganje komunalnih odpadkov upoštevamo število prebivalcev s stalnim ali z začasnim prebivališčem v posameznem stanovanju. Če izvajalcu javne službe lastniki stavbe, njen upravitelj ali plačniki računov storitev javne službe niso pisno posredovali podatkov in dokazil o številu prebivalcev s stalnim ali z začasnim prebivališčem v posameznih stanovanjih, se kot merilo za razdelitev stroškov po posameznih stanovanjih uporabijo podatki o tlorisnih površinah stanovanj.
 

Kako se določa cena za komunalne odpadke iz gospodinjstev?

Cena za komunalne odpadke iz gospodinjstev se določi na osnovi naslednjega izračuna:

Sm = E x N

Sm je mesečni strošek.
E je cena za komunalne odpadke za velikost vrečke ali zabojnika.
N je število praznjenj/prevzemov zabojnikov ali vrečk v koledarskem mesecu po urniku.

Kdo določa ceno Snaginih storitev?

Cena storitev javne službe se oblikuje skladno s predpisom, ki določa metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.